Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem školy vaření Riccarda Lucqueho Laboratorio, Scuola di Cucina (dále jen „Laboratorio, Scuola di Cucina“) je obchodní společnost Cooking Time s. r.o., se sídlem Praha 2, Mánesova 1442/78, PSČ: 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174723,(dále jen "provozovatel").
 2. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") jsou platné pro všechny kurzy, akce a jednotlivé služby poskytované Laboratorio, Scuola di Cucina.
 3. Tyto VSP jsou platné a účinné od 1. 9. 2012.

Článek I. - Účastníci smluvního vztahu

 1. Účastníky smluvního vztahu jsou:
 1. provozovatel
 2. zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen "zákazník").

Článek II. - Předmět smluvního vztahu

 1. Provozovatel se zavazuje zajistit kurz, akci či jednotlivou službu v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka a umožnit zákazníkovi účast na takovém kurzu, akci, resp. přijetí jednotlivé služby.
 2. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby.

Článek III. - Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany provozovatele.
 2. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje provozovatele a zákazníka (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu), počet osob, které se zúčastní kurzu, akce či které přijmou jednotlivou službu provozovatele, označení kurzu, akce či jednotlivé služby v souladu s nabídkou provozovatele, termín konání kurzu, akce či termín poskytnutí jednotlivé služby, místo konání kurzu, pokud se kurz nekoná v provozovně Laboratorio, Scuola di Cucina, výše ceny za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro jednu osobu v souladu s nabídkou provozovatele, výše ceny za účast na kurzu, akci, resp. za přijetí jednotlivé služby pro všechny zúčastněné osoby dle objednávky zákazníka. 
 3. Objednávku je možné učinit písemně nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek www.cucina.cz.
 4. Provozovatel se zavazuje přijatou objednávku potvrdit či odmítnout ve lhůtě tří pracovních dnů od jejího obdržení.

Článek IV. - Kurzy, akce, jednotlivé služby

 1. Provozovatel zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně kurzy, akce či jednotlivé služby uvedené v nabídce Laboratorio, Scuola di Cucina na webových stránkách www.cucina.cz či v písemných materiálech vydaných provozovatelem.
 2. Kurzy, akce se konají, resp. jednotlivé služby jsou poskytovány, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, v provozovně Laboratorio, Scuola di Cucina, Krocínova 333/3, Praha 1.
 3. Není-li v nabídce provozovatele stanoveno jinak, kurzy se konají dle časového harmonogramu jednotlivých kurzů uvedeného na www.cucina.cz. Po celou dobu trvání kurzu je přítomen lektor Laboratorio, Scuola di Cucina v souladu s nabídkou provozovatele, resp. jeho zástupce.
 4. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby jsou povinni dostavit se na místo konání kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby nejpozději pět minut před zahájením kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup účastníkovi kurzu, akce, resp. osobě pověřené přijetím individuální služby, v případě pozdního příchodu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby.
 5. Počet účastníků kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby, není-li smluvními stranami stanoveno jinak, činí maximálně šestnáct osob.

Článek V. - Cenové a platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby, ve výši stanovené objednávkou zákazníka v souladu s nabídkou provozovatele. V ceně za účast na kurzu, akci či za poskytnutí individuální služby je zahrnuta konzumace nápojů a pochutin v rozsahu stanoveném nabídkou provozovatele pokud není uvedeno jinak.
 2. Cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby je splatná ve lhůtě tří dnů od potvrzení objednávky zákazníka provozovatelem, nejpozději však ve lhůtě tří dnů před konáním kurzu, akce či před poskytnutím individuální služby, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
 3.  
 4. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby bezhotovostním převodem na účet provozovatele (detaily účtu a platby budou zaslány provozovatelem na vystavené faktuře – elektronicky), a to v souladu s pokyny provozovatele, nebo online platební kartou přes zabezpečený systém anebo v hotovosti v provozovně Laboratorio, Scuola di Cucina, případně v restauracích Aromi, La Finestra a obchodech La Bottega di Aromi, La Bottega di Finestra. V případě bezhotovostního převodu se cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby považuje uhrazenou připsáním ve prospěch účtu provozovatele.
 5.  
 6. Není-li cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby uhrazena provozovateli řádně a včas, je provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu, akce, resp. osobě pověřené přijetím individuální služby, na místo konání kurzu, akce, resp. místo poskytnutí individuální služby. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby.

Článek VI. - Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby mají právo na vstup do všech prostor provozovny Laboratorio, Scuola di Cucina určených ke konání kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby.
 2. V průběhu konání kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby nejsou účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověření přijetím individuální služby oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání kurzu, akce, resp. poskytnutí individuální služby bez vědomí lektora Laboratorio, Scuola di Cucina, resp. jeho zástupce.
 3. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím individuální služby jsou povinni po celou dobu konání kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby dodržovat pokyny lektora Laboratorio, Scuola di Cucina, resp. jeho zástupce.
 4. Lektor Laboratorio, Scuola di Cucina, resp. jeho zástupce je povinen na počátku kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby stručně poučit účastníky kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby. Účastníci kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou účastníci kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu, akce, resp. poskytování individuální služby.
 5.  
 6. Provozovatel, resp. lektor Laboratorio, Scuola di Cucina či jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby účastníky kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora Laboratorio, Scuola di Cucina dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby v jejich účasti na kurzu, akci, resp. přijmutí služby. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí individuální služby.
 7.  
 8. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby jsou povinni na počátku kurzu, akce, resp. před započetím poskytnutí služby informovat lektora Laboratorio, Scuola di Cucina o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu, akce, resp. při poskytování jednotlivé služby.
 9.  
 10. Zákazník se zavazuje nejpozději ve lhůtě dvaceti čtyř hodin před započetím kurzu, akce, či poskytnutím jednotlivé služby označit (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, kontaktní telefon) účastníky kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby, které se zúčastní kurzu, akce či přijmou jednotlivou službu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP.
 11.  
 12. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto VSP též účastníky kurzu, akce, resp. osobami pověřenými přijetím jednotlivé služby, které se zúčastní kurzu, akce či přijmou jednotlivou službu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito VSP.
 13.  
 14. Pokud se v těchto VSP hovoří o účastnících kurzu, akce, resp. osobách pověřených přijetím jednotlivé služby, rozumí se tím též zákazník.

Článek VII. - Zrušení a změna kurzu, akce či jednotlivé služby

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu nebo přesunout kurz do náhradního termínu, akce či poskytnutí jednotlivé služby, a to v těchto případech:
  1. kurz, akce, resp. jednotlivá služba není obsazena minimálním počtem účastníků, tj. minimálně šesti osobami;
  2. lektor Laboratorio, Scuola di Cucina nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;
  3. v provedení kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v provozovně Laboratorio, Scuola di Cucina, nedostatek speciálních surovin k provedení kurzu atd.).
 2. V případě zrušení termínu kurzu má zákazník právo si sjednat nový termín, nebo mu bude vrácena celá částka hodnoty kurzu.
 1. b) Ze strany zákazníka
 1. V případě, že zákazník či další účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby z jakýchkoliv důvodů nemohou absolvovat kurz, akci, resp. přijmout jednotlivou službu, zavazuje se toto zákazník neprodleně písemně (mailem, dopisem) oznámit provozovateli.
 2. Kurz, akci, resp. jednotlivou službu je možné zrušit (odstoupit od smlouvy) sedm pracovních dnů a dříve před sjednaným termínem. Zákazníkovi bude vrácena uhrazená částka na požadovaný bankovní účet do sedmi dnů od  zaslání písemného odstoupení od smlouvy. Vrácená částka bude ponížena o manipulační poplatek 500 Kč za rezervované místo (př. pokud jsou rezervovaná dvě místa na daný kurz a klient si přeje obě rezervace zrušit a vrátit peníze, bude vrácená částka ponížena o 1 000 Kč). V případě, že se jedná o dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.
 3. Termín rezervace na kurz, akci, resp. jednotlivou službu je možné změnit tři pracovní dny a dříve před sjednaným termínem rezervace a sjednat bezplatně termín nový. 
 4. Termín rezervace na kurz, akci, resp. jednotlivou službu zrušený/změněný později než v bodě tři, je služba považována za uskutečněnou bez jakéhokoli nároku na náhradu škody. (příklad.: Kurz se koná v úterý. Pakliže je rezervace zrušena nejpozději ve čtvrtek, lze bezplatně sjednat nový termín. Při zrušení rezervace po této době je služba považována za uskutečněnou bez jakéhokoli dalšího nároku.) Zákazník může v tomto případě za sebe poslat náhradu.

Článek VIII. - Odpovědnost za škodu

 1. Účastníci kurzu, akce, resp. osoby pověřené poskytnutím jednotlivé služby jsou povinny před započetím kurzu, akce, poskytnutím jednotlivé služby požádat lektora Laboratorio, Scuola di Cucina o uložení vnesených věcí do provozovny Laboratorio, Scuola di Cucina, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 433 občanského zákoníku tím není dotčeno.
 2. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou provozovateli jím nebo účastníky kurzu.

Článek IX. - Reklamace

 1. Pro případ, že kurz, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby neprobíhají dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby reklamovat. 
 2. Reklamace se uplatňuje písemně u provozovatele, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konání kurzu, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby, jinak odpovědnost provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. 
 3. Reklamace zákazníka musí být provozovatelem vyřízena ve lhůtě třiceti dnů od jejího uplatnění. 
 4. Pokud provozovatel reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je provozovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením části ceny za účast na kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby, bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu, akci, resp. poskytnutí jednotlivé služby. Volba nároku při reklamaci vad náleží provozovateli.

Článek X. - Ochrana osobních údajů

 1. Učiněním objednávky v souladu s těmito VSP zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu.
 2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je provozovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem. Podrobnosti o e-mailové adrese je provozovatel dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
 3. Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku VSP kdykoliv písemnou nebo elektronickou formou odvolat.
 4. V případě, že zákazník poskytuje provozovateli v souladu s těmito VSP osobní údaje účastníků kurzu, akce, resp. osob pověřených přijetím jednotlivé služby, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů.
 5. Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořízením obrazových a obrazově-zvukových záznamů z konání kurzů, akcí, resp. poskytováním jednotlivých služeb. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či jiných obchodních materiálech.

Článek XI. - Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.